Danh sách trường đại học và cao đẳng ở Mỹ

Danh sách các trường đại học ở Mỹ theo các tiểu bang

A

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Alabama – AL
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Alaska – AK
 3. Các trường đại học ở tiểu bang Arizona – AZ
 4. Các trường đại học ở tiểu bang Arkansas – AR

C

 1. Các trường đại học ở tiểu bang California – CA
 2. Các trường đại học ở tiểu bang  Colorado – CO
 3. Các trường đại học ở tiểu bang Connecticut – CT

D

 1. Các trường đại học ở tiểu bang  Delaware – DE
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Washington D.C. – DC

F

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Florida – FL

G

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Georgia – GA

H

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Hawaii – HI

I

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Idaho – ID
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Illinois – IL
 3. Các trường đại học ở tiểu bang Indiana – IN
 4. Các trường đại học ở tiểu bang Iowa – IA

K

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Kansas – KS
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Kentucky – KY

L

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Louisiana – LA

M

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Maine – ME
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Maryland – MD
 3. Các trường đại học ở tiểu bang Massachusetts – MA
 4. Các trường đại học ở tiểu bang Michigan – MI
 5. Các trường đại học ở tiểu bang Minnesota – MN
 6. Các trường đại học ở tiểu bang Mississippi – MS
 7. Các trường đại học ở tiểu bang Missouri – MO
 8. Các trường đại học ở tiểu bang Montana – MT

N

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Nebraska – NE
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Nevada – NV
 3. Các trường đại học ở tiểu bang New Hampshire – NH
 4. Các trường đại học ở tiểu bang New Jersey – NJ
 5. Các trường đại học ở tiểu bang New Mexico – NM
 6. Các trường đại học ở tiểu bang New York – NY
 7. Các trường đại học ở tiểu bang North Carolina – NC
 8. Các trường đại học ở tiểu bang North Dakota – ND

O

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Ohio – OH
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Oklahoma – OK
 3. Các trường đại học ở tiểu bang Oregon – OR

P

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Pennsylvania – PA

R

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Rhode Island – RI

S

 1. Các trường đại học ở tiểu bang South Carolina – SC
 2. Các trường đại học ở tiểu bang  South Dakota – SD

T

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Tennessee – TN
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Texas – TX

U

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Utah – UT

V

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Vermont – VT
 2. Các trường đại học ở tiểu bang Virginia – VA

W

 1. Các trường đại học ở tiểu bang Washington – WA
 2. Các trường đại học ở tiểu bang West Virginia – WV
 3. Các trường đại học ở tiểu bang Wisconsin – WI
 4. Các trường đại học ở tiểu bang Wyoming – WY

  

 Xem thêm:  Visa du hoc My | Visa du lich My | Visa ket hon My | Visa hon the My |Visa cong tac My | Dich vu khac